Jeugd- en Opleidings-beleidsplan 2021-2025

 

 1.  Inleiding

Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd (KNS) is een harmonieorkest dat momenteel speelt op het niveau van de 3e divisie binnen de KNFM.

Het streven van de vereniging is om binnen een gezellige vereniging toch op een redelijk goed niveau muziek te maken. KNS is uniek in de gemeente Altena. In bijna alle andere kernen zijn fanfares en brassbands actief, maar er is geen ander harmonieorkest.

Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit muzikanten uit de kern Woudrichem (inclusief Oudendijk), maar doordat het de enige harmonie in de gemeente Altena is zijn er ook leden uit de andere kernen van Altena (en enkele van daarbuiten) die naar Woudrichem komen om in een harmonieorkest te kunnen spelen.

Zoals zoveel verenigingen heeft ook KNS te maken met een licht wisselend ledental over de jaren heen. Verder neemt de gemiddelde leeftijd van de leden ook jaarlijks nog toe.

Middels dit beleidsplan worden de kaders aangegeven waarbinnen de Commissie Opleiding en Jeugdzaken (COJ) haar werkzaamheden zal uitvoeren.

Basis uitgangspunten zijn:

 • Zorgen voor aanwas van nieuwe leden
 • Zorgdragen voor kwalitatief goede opleiding van de muzikanten
 • In stand houden van het Opleidings Orkest (OO)
 • Verenigingsband kweken bij jeugdleden en muzikanten in opleiding

Het bestuur en de COJ trachten dit te bereiken door:

 • Het opzetten van ledenwerfacties
 • Het organiseren van optredens voor de orkesten en muzikanten
 • Het organiseren van muzieklessen (zowel theorie als praktijk)
 • Het ondersteunen van de dirigenten en leraren daar waar nodig
 • Het organiseren van niet-muziek activiteiten die de verenigingsband bevorderen
 •  Werving

De werving van nieuwe (jeugd)leden heeft hoge prioriteit. Met het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente is ook een nieuwe stap gemaakt met betrekking tot muziekeducatie op de basisscholen.

Waar voorheen nog een goed lopend Windkracht-project werd verzorgd door de vereniging (in eigen beheer en op eigen kosten) kan KNS nu nog slechts beperkt op de basisscholen lessen verzorgen. Sinds enige jaren gebeurt dit middels eens project waarbij groep 5 kennis kan maken met de instrumenten die binnen de vereniging bespeeld worden.

Dit project resulteert in een blazersklas met hopelijk als spin-off dat er ieder jaar een aantal muzikanten doorstromen naar het OO. Helaas is door externe omstandigheden dit project in 2020 en in 2021 niet doorgegaan met als indirect gevolg dat er geen nieuwe leden vanuit de basisschool zijn ingestroomd.

Verder wordt er voortdurend gewerkt aan het werven van leden middels activiteiten waarbij gedacht kan worden aan advertentiecampagnes, flyeracties, openbare repetities en concertjes. De doelstelling is om per jaar minimaal 2 gerichte acties uit te voeren zoals concertjes met het OO of kleinere groepjes leden die leuk, aansprekend repertoire uitvoeren om zo potentiële leden te laten zien dat er voor en door jeugd muziek gemaakt wordt en zodoende het imago van muziek maken opgefrist wordt (en er uiteindelijk meer mensen eerder kiezen om een instrument te gaan bespelen). Nu er in 2020 en een groot deel van 2021 nauwelijks ruimte voor repeteren of concerten geven is, zullen dit als verloren jaren met betrekking tot ledenwerving onder de jeugd moeten worden beschouwd. Dit moet resulteren in een extra inspanning in de komende jaren, om te proberen meer jeugd kennis te laten maken met onze vereniging

Buiten deze activiteiten is ook het streven om jaarlijks een groepje volwassenen middels het aanbieden van groepslessen lid te laten worden van de vereniging. Zo is er een groepje klarinettisten gestart en er recent een groep met volwassen slagwerkleerlingen begonnen.

 • Opleiding

Nieuwe (jeugd)leden krijgen bij KNS een goede muzikale opleiding, verzorgd door ervaren en bevoegde docenten. De leden zijn verplicht om (zodra zij daartoe door hun docent bekwaam gevonden worden) mee te spelen in het Opleidingsorkest. Dat wil zeggen niet alleen de repetities maar zeker ook uitvoeringen. Dit bevordert het samen spelen en de binding met elkaar en is de juiste voorbereiding op de doorstroming naar het harmonieorkest. Alle opleiding en voorbereiding dient er op gericht te zijn om uiteindelijk op dinsdagavond in het Harmonieorkest te kunnen spelen.

 • Opleidingsorkest

Doorstroming naar OO en uiteindelijk HO dient steeds op individuele basis door de docent en dirigent van het betreffende orkest beoordeeld te worden. Gezien het huidige niveau van het GO dienen nieuwe orkestleden van het GO ongeveer op het B-niveau te kunnen spelen. Eventueel kan de dirigent het lid laten voorspelen voordat in het OO kan worden plaatsgenomen. Dezelfde procedure geldt voor de overgang van het opleidingsorkest naar het harmonie orkest.

Het repertoire voor het opleidingsorkest wordt door de COJ in overleg met de dirigent (en eventueel advies van de Commissie Muziek) vastgesteld.

 • Commissie Opleiding en Jeugdzaken

Door het bestuur wordt een Commissie Opleiding en Jeugdzaken benoemd. Deze commissie wordt gevormd door één bestuurslid aangevuld met leden en eventueel ouders van leden. Er zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijke participatie van jeugd in deze commissie. In deze commissie kunnen zitting hebben:

·    Eén bestuurslid (verplicht)

·    Eén of meer leden van het Opleidingsorkest

·    Eén of meer overige leden van de vereniging

·    Eventueel aangevuld met één of meer ouders van jeugdleden

Deze commissie heeft tot taak om uitvoering te geven aan het jeugdbeleid en het bestuur te adviseren over verder te nemen stappen om de doelstellingen te bereiken. Zij zijn bevoegd om zelfstandig met de dirigent overleg te plegen over alle zaken met betrekking tot de jeugd en het OO. Zij nemen het initiatief om een overleg te plannen met de dirigent om de aanwas, voortgang, inhoud van de lessen en de ontwikkeling van het OO te monitoren. Zij brengen daarvan verslag uit aan het bestuur. Naast de muzikale zaken organiseren zij meerder keren per jaar een groeps-bindingsactiviteit voor de jeugd.

De commissie zal ernaar streven om ook de ouders van de jeugdleden te laten participeren bij de activiteiten van de hele vereniging.