Missie en visie

 

MISSIE:

Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd is een vereniging waarbij het plezier in het met elkaar muziek maken voorop staat. Wij zijn ambitieus. Deze ambitie is voornamelijk gericht op vernieuwende, uitdagende en voor publiek aantrekkelijke projecten / concerten en de muzikale uitvoering daarvan. Het muzikale niveau is daarin niet leidend, maar we vinden het wel belangrijk dat het huidige niveau minimaal behouden blijft.

 

VISIE:
Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd is een vereniging met betrokken leden, waarbij  iedereen erbij hoort en ertoe doet. We staan met elkaar voor onze vereniging en bouwen daaraan. Daarbij hebben we plezier in het met elkaar muziek maken, houden we rekening met elkaar en stimuleren elkaar. Dit resulteert in het handhaven van het huidige muzikale niveau en biedt ruimte voor (muzikale) groei.

We hebben aandacht voor de jeugdleden binnen onze vereniging. Wij faciliteren en geven sturing aan een gedegen muzikale opleiding en daarnaast ontspannende activiteiten om zo de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.

We zorgen er samen voor dat de vereniging financieel gezond blijft. Hiervoor zet iedereen zich naar eigen draagkracht in.

 

VERTALING VAN DE MISSIE EN VISIE:

Wie voor Kunst Na Strijd kiest, vindt  o.a. vriendschap, voldoening, uitdaging, verbetering en inspiratie. Onmisbaar daarbij is o.a. commitment, inzet, discipline en het nakomen van afspraken.

We zijn al 100 jaar een vereniging  waarbinnen leden samen optimaal kunnen groeien, muziek kunnen maken en plezier kunnen hebben. We verwachten ook de komende 100 jaar onze soms uiteenlopende verwachtingen en onvermijdelijke verplichtingen in de juiste verhouding met elkaar te brengen en te houden.

Vanuit de missie is de visie van Kunst Na Strijd ontwikkeld. In deze visie staan 4 begrippen centraal, die zich als volgt concreet laten uitwerken:

1.            Betrokkenheid

 • Leden vinden het vanzelfsprekend dat zij iedere week op de repetitie van het orkest aanwezig zijn, daar hun inzet tonen (orkestdiscipline) en zij het met elkaar gezellig houden op de repetitie.
 • Leden proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij alle extra repetities. Ook zijn zij aanwezig bij alle concerten / uitvoeringen / activiteiten.
 • Leden hebben de mogelijkheid om zitting te nemen in een commissie voor ondersteunende taken.
 • Alle leden werken mee aan activiteiten om de vereniging financieel gezond te houden, zoals de anjercollecte, kofferbakmarkt, oud-papier, speculaaspoppen, etc. Ook ouders van jeugdleden worden actief uitgenodigd hierin hun kind te ondersteunen en/of zelf actief deel te nemen.
 • Voor iedere bestuursvergadering krijgen leden de gelegenheid zaken aan te geven bij één van de bestuursleden. Contact met het secretariaat is altijd mogelijk. Leden kunnen actief meedenken met beleidsvoornemens van het bestuur en de uitwerking daarvan.
 • Er is een heldere en constructieve manier van communiceren tussen de leden onderling, tussen dirigent en leden, tussen dirigent en bestuur en tussen bestuur en leden. Ongenoegens worden besproken met de betrokkenen. We spreken met elkaar en niet over elkaar. Indien nodig zal één of meerdere bestuursleden bij een gesprek aanwezig zijn.
 • Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats.
 • Tweejaarlijks wordt er een enquête gehouden onder de leden.
 • Ongeveer 6x per jaar verschijnt de “Muzikale Noot” om de leden goed te informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging en op de hoogte te houden van alle activiteiten.
 • Jaarlijks worden de jubilarissen in het zonnetje gezet.
 • Er is een lief-en-leed pot voor overlijden, bruiloften, geboortes en dergelijke.

2.            Bouwen

 • Door leden te betrekken bij de vereniging ontstaat een grote betrokkenheid bij leden.
 • Hierdoor is men meer genegen om bij de vereniging te blijven.
 • Ieder lid heeft waarde en verdient respect.
 • Elke muzikant met een gezonde ambitie is welkom bij ons. Bij aanmelden van een nieuw lid voor het Harmonieorkest is er een “proefperiode” van 4 weken om van beide kanten te zien of een nieuw lid qua niveau / ambitie bij de vereniging past en andersom (dus of de vereniging bij het nieuw lid past).
 • Het maakt niet uit of je  veel of weinig ervaring hebt, het belangrijkste is dat je als lid echt gemotiveerd bent.
 • Je gelooft in de kracht van samen repeteren en samen spelen.
 • Er zijn ledenwervingsprojecten ontwikkeld, zoals projecten binnen het basisonderwijs (Blazersklas). Maar er wordt ook gericht geworven onder volwassenen (Blazersklas volwassenen / Muziekcarrière 2.0).
 • Leerlingen kunnen snel in het opleidingsorkest meespelen. Samen musiceren stimuleert en motiveert. 
 • Beginnende muzikanten krijgen een “Buddy” wanneer ze in het Harmonieorkest starten.
 • De vereniging eert haar lokale eigenheid en historie, dus  manifesteert Kunst Na Strijd zich actief bij activiteiten in de gemeente.
 • Driejaarlijks wordt een tevredenheidsenquête gehouden onder het publiek.
 • De plaatselijke pers wordt actief benaderd voor de activiteiten van de vereniging.
 • Het bestuur ziet er op toe dat instrumentarium in goede staat blijft, en voorziet dus in onderhoud.
 • Ieder lid krijgt een instrument in bruikleen van de vereniging. Leden met een eigen instrument zien hier in principe van af.

3.            Plezier

 • Halverwege de repetitie van het Harmonieorkest wordt 15 minuten pauze gehouden.
 • Na de repetitie is er de gelegenheid nog wat met elkaar te drinken.
 • Jaarlijks wordt minimaal één activiteit georganiseerd voor alle leden van de vereniging.
 • Jaarlijks worden minimaal twee activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden van de vereniging.
 • De laatste bijeenkomst van het seizoen is een concert met aansluitend een barbecue voor alle leden en vrijwilligers.
 • We streven naar afwisselend repertoire tijdens elk concert, niet alleen qua moeilijkheidsgraad over het algemeen, maar ook voor de verschillende instrumentgroepen.

4.            Groei

 • Dit zie je aan de muziek, het repeteren, de concerten, de lessen.
 • Iedere dinsdagavond repeteert zowel het opleidingsorkest als het harmonieorkest.
 • Aspirant leden kunnen proeflessen volgen om vervolgens als lid verder te gaan.
 • Nieuwe leden kunnen een gedegen muzikale opleiding volgen, waarbij ieder individu zelf zijn tempo kan bepalen.
 • Jaarlijks worden minimaal 4 concerten gepland.
 • Minimaal 1 van deze concerten is groter en vindt plaats d.m.v. een thema.
 • De leden worden zoveel mogelijk gestimuleerd om lessen te volgen bij een professioneel docent, de repetitieavonden te bezoeken en hun partijen thuis te oefenen.
 • Jaarlijks is er een voorspeelmiddag waarbij beginnende en ervaren leden samen spelen.
 • We zijn geen muziekschool, maar onze leden kunnen zich wel optimaal als muzikant ontwikkelen. Wij faciliteren een gedegen muziekopleiding door gecertificeerde docenten.
 • We zijn geen professionals, maar hebben wel onze kwalitatieve standaards. We streven naar B niveau van de muzikanten in het Harmonieorkest. Instroom geschied in principe indien minimaal het A diploma is gehaald, waarbij men blijft werken naar het behalen van het B niveau (bij voorkeur ook door het daadwerkelijk behalen van het B diploma).
 • We vinden dat de weg naar verbetering inspirerend en uitdagend is.
 • We werken aan balans in de orkestbezetting door hier bij het werven van leden aandacht aan te geven (jeugd sturen in instrumentkeuze voor zover mogelijk / Muziekcarrière 2.0) of evt. zittende leden vragen of zij willen switchen naar ander instrument te gaan.
 • We willen graag een stevige muzikale leider die kan verbinden.